Algemene en betalingsvoorwaarden RV Academy

 1. Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de ‘RV Academy van Praktijk Rendez Vous’. Deze sectie is gericht op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de deelnemers van RV Academy.

   Artikel  1. Definities

  Lid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: Praktijk Rendez Vous, RV Academy die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten van opdrachtgevers;
  • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen die een dienst of product bieden middels RV Academy;
  • Deelnemer: de persoon die zich inschrijft voor een bijscholing, opleiding, specialisatie, workshop, lezing of hij/zij die gecoacht wordt;
  • Scholing: de hier genoemde termen: bijscholing, opleiding, specialisatie, cursus, workshop, lezing of hij/zij die gecoacht wordt, worden hierna onder scholing bedoeld.
  • Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en Praktijk Rendez Vous betreffende een overeengekomen dienstverlening als een bijscholing, workshop, lezing of andere dienst.

   

  Artikel  2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  Lid 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en deelnemer waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

  Lid 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

   

  Artikel  3. Offertes en prijzen

  Lid 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;

  Lid 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW mits dit wettelijk van toepassing is. Dit kan aan verandering onderhevig zijn waardoor eventueel een naheffing kan plaatsvinden.

  Lid 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

   

  Artikel  4. Geheimhouding

  Lid 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen als mede als die informatie verkregen is tijdens de bijscholing, opleiding, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen voor, tijdens of na de overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft;

  Lid 2. Oefeningen, methodieken, testen, behandelwijzen en andere handelingen die aan de deelnemer geleerd zijn mogen uitsluitend door henzelf gehanteerd worden en mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen;

   

  Artikel  5. Intellectuele eigendom

  Lid 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer en opdrachtgever zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

  Lid 2. Op alle door opdrachtnemer en/of opdrachtgever verstrekte materialen berust copyright. De materialen die verstrekt worden mogen op geen enkele wijze, zonder toestemming van copyright bezittende, gebruikt worden naar derden, worden geredigeerd, worden gekopieerd, worden vermenigvuldigd, worden gescand, of openbaar gemaakt worden. Dit in welke vorm of wijze dan ook. Alle uitgereikte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door derden zonder voorafgaande toestemming van de copyright bezittende op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht tenzij de copyright bezittende hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of dit middels de website kenbaar heeft gemaakt. De copyright bezittende is bekent bij de opdrachtnemer.

  Lid 3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

   

  Artikel  6. Gebreken, klachttermijnen en aansprakelijkheid

  Lid 1. Klachten worden volgens de klachtenprocedure die op onze website vermeld staat behandeld.

  Lid 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

  Lid 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11;

  Lid 4. Ten aanzien van de klachten van de deelnemer zal opdrachtgever een passende oplossing bieden als omschreven in artikel 13;

  Lid 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoudelijkheid van of gebreken in de door opdrachtgever geboden bijscholing, opleiding, specialisatie, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen.

  Lid 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor accreditatie regelingen van beroepsverenigingen en eventuele wijzigingen van beroepsvereniging(en). Deelnemers dienen zelf bij de eigen beroepsvereniging(en) voor aanvang van de inschrijving te verifiëren of accreditatie is gegeven en kunnen hier niet de opdrachtnemer aansprakelijk voor stellen.

  Lid 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor geschillen over voorkennis eisen. De deelnemer heeft de verantwoording zelf te verifiëren of hij/zij de juiste voorkennis bezit.  Voorkennis eisen worden op de website vermeld waar nodig.

   

  Artikel  7. Betaling en aanmaning

  Lid 1. Bij inzending van het inschrijfformulier verbindt deelnemer zich aan de betalingsvoorwaarden alhier voorgelegd.

  Lid 2. Betaling van deelnemer kan geschieden door I-deal betaling direct bij inschrijving via de website.

  Lid 3, Indien betaling door werkgever wordt gedaan, kunt u kiezen voor betaling door bankoverschrijving.

  Lid 4. Bij niet verschijnen van de deelnemer op de aangegeven overeenkomst van zijn of haar keuze zonder opgaaf van redenen, vervalt ieder recht op reclamatie of restitutie van reeds betaalde vergoedingen zoals genoemd in artikel 8.

  Lid 5. Aan het in lid 4. genoemde kunnen extra administratieve kosten verbonden zijn.

   

  Artikel  8. Annuleringsregeling en verschuivingen

  Lid 1. Deelnemers kunnen hun deelname aan overeenkomsten alleen schriftelijk of via e-mail bevestiging van annulering van de ontvanger) annuleren onder de volgende voorwaarden:

  1. Bij annulering meer dan 21 dagen voor start scholingsdag worden geen kosten in rekening gebracht. (zie ook lid 9)
  2. Bij annulering minder dan 21 dagen voor start scholingsdag zal 50% van het inschrijfgeld in rekening worden gebracht ongeacht redenen. Dit is inclusief € 35,- administratiekosten. (zie ook lid 9)
  3. Bij annulering minder dan 7 dagen voor start scholingsdag zal 100% in rekeningen worden gebracht ongeacht redenen.
  4. Bij verschuiving minder dan 7 dagen voor aanvang de scholingsdag wordt €35,- administratiekosten in rekening gebracht. (zie ook lid 2)
  5. Bij annulering tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal 100% in rekening worden gebracht ongeacht redenen. (zie ook lid 9)

  Lid 2. Onder het verschuiven van een training wordt bedoeld dat de deelnemer niet aanwezig kan zijn op de datum waarvoor hij/zij ingeschreven staat en deze wil verplaatsen naar een andere geplande datum waarop dezelfde training wordt gegeven.

  Lid 3. Er wordt geen enkele uitzondering gemaakt op de annuleringsvoorwaarden, ook niet in geval van aanwijsbare overmacht.

  Lid 4. Deelnemers hebben het recht op 14 dagen bedenktijd na inschrijving. In deze periode na de inschrijving kan, alsnog niet is deelgenomen aan de activiteit, de deelnemer kosteloos een inschrijving opzeggen.

  Lid 6. Betaalde facturen van deelnemers voor deelname aan de trainingsdagen welke volgens de voorwaarden (deels) in aanmerking komen voor restitutie, zullen binnen 15 werkdagen worden overgemaakt op de rekening van de betalende partij.

  Lid 7. Trainingsdagen mogen alleen verschoven worden met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

  Lid 8. In het geval dat er expliciete kosten gemaakt worden bij derden, is het nooit mogelijk om deze gemaakte kosten terug te vorderen bij annulering.

  Lid 9. De training start op de aangeven scholingsdag.

  Lid 10. Schrijf je later in dan de 7 dagen voor aanvang scholingsdag is er geen recht meer op annulering zoals beschreven in lid 4. Bij annulering gaat direct lid 1 onder punt 4 en 5 in.

   

  Artikel 9: Annulering door opdrachtnemer

  Lid 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot welke schadevergoeding dan ook. In het geval er sprake is van een te gering aantal deelnemers, alsmede in het geval dat de samenstelling van de deelnemers, naar inzicht van opdrachtnemer, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van de uitvoering van de overeenkomst. In dit geval wordt de overeenkomst geannuleerd  en eventueel betaalde gelden zullen worden gerestitueerd op de rekening van de betalende partij.

  Lid 2. Opdrachtnemer is volledig vrij om zonder opgave van redenen een kandidaat te weigeren tot het volgen van een scholing als het instituut de kandidaat daarvoor niet geschikt acht of om andere redenen niet wenst toe te laten. Eventueel betaalde gelden zullen worden gerestitueerd op de rekening van de betalende partij.

  Lid 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om deelnemers te verwijderen van een scholing als zij:

  1. Zich niet gedragen volgens de in Nederland algemeen geldende sociale en ethische normen;
  2. Agressief of gewelddadig gedrag vertonen naar mededeelnemers en/of docent(en), zowel lichamelijk als geestelijk (zoals pesten e.d.);
  3. Zich schuldig maken aan discriminatie op het gebied van godsdienst, ras, nationaliteit of geslacht;
  4. Zich schuldig maken aan (seksuele) intimidatie;
  5. Frauduleuze handelingen plegen;
  6. Een dermate storend gedrag vertonen in de trainingsgroep, dat het leerproces van de mededeelnemers ernstig wordt verstoord;
  7. Weigeren om deel te nemen aan de door de opdrachtgever voorgelegde opdrachten. Dit wil zeggen dat de deelnemer bereid moet zijn feedback op hun gedrag te accepteren en daarmee serieus aan de slag gaan.

  Voordat deelnemers verwijderd worden, krijgen zij eerst een waarschuwing van de opdrachtgever of opdrachtnemer. Als het ongepaste gedrag na de waarschuwing herhaald wordt, worden zij definitief verwijderd uit de trainingsdagen. Er zal geen restitutie van lesgeld mogelijk zijn.

  Als deelnemers fysiek geweld plegen naar medestudenten of trainers, worden zij onmiddellijk van de scholing verwijderd, zonder restitutie van trainingsgeld.

   

  Artikel  10. Incasso regeling en kosten

  Lid 1. Opdrachtnemer verstrekt geen incassoregeling.

   

  Artikel  11. Aansprakelijkheid begrenzing

  Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

  Lid 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  Lid 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer – of haar ondergeschikten.

  Lid 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

  Lid 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade als genoemd onder artikel 6 lid 5.

  Lid 5. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor teksten die gebruikt en of gemaakt zijn door opdrachtgever betreffende eventueel copyright van derden.

  Lid 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor uitspraken door opdrachtgever, deelnemers of andere personen voor, tijdens of na de bijscholing, opleiding, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen.

   

  Artikel  12. Overmacht

  Lid 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen. Tevens worden ook e-mails en internet verkeer daaronder begrepen.

  Lid 2. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

  Lid 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

  Lid 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

   

  Artikel  13. Geschillen beslechting

  Lid 1. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.

  Lid 2. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig lid 1, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter;

   

  Artikel 14. Wet Bescherming Persoonsgegevens

  Lid 1. Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens door opdrachtnemer en opdrachtgever van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Opdrachtnemer verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren. Opdrachtnemer gebruikt uw gegevens uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van deelnemers, toesturen van trainingsinformatie en het toesturen van informatie over onze bij- en nascholingsdagen en daaraan gerelateerde informatie. Wil deelnemer geen informatie meer ontvangen dan kan dat schriftelijk of per email aangegeven worden.

   

  Artikel  15. Toepasselijk recht

  Lid 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

   

  Artikel  16. Wijziging van de voorwaarden

  Lid 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die staat als heden gelezen;

  Lid 2. Nieuwe voorwaarden en wijzigingen op bestaande voorwaarden zullen via de website van opdrachtnemer altijd in te zien zijn.